โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา


หมู่ที่  2 
 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055-649019

317860250_5747006815393856_6875460322393908420_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา สุโขทัย เขต 2 

1064620301-20130627-204736

นาย นิรุจน์    อรุณวิง
ครู รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยานี้เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง”  ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโพธิ์ทอง  ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนหลังปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 500 เมตร    เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 ในขณะนั้น หลวงพิศาล สุริยศักดิ์  ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสวรรคโลก  นายแย้ม สีตะสุต  ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการ  จังหวัดสวรรคโลก  เป็นผู้มาทำพิธีเปิด  เดิมอาศัยศาลาวัดโพธิ์ทองเป็นสถานที่เรียน ครั้งเมื่อ พ.ศ. 2480  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้อนุมัติเงินสร้างอาคารหลังหนึ่งเป็นจำนวนเงิน 1,200 บาท  (หนึ่งพันสองร้อยบาทถว้น)  สร้างเป็นอาคารแบบ ป.2 ข พื้นติดดิน ขนาด 22 ห้องเรียน สร้างเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2481  แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย มีเพียงฝารอบนอก  ประตูหน้าต่าง มี 5 ห้องเรียน ใช้เป็นสถานที่เรียนจนถึงวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๑๕

เริ่มเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ไม่บังคับ) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. 2537 เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 17 ไร่ – งาน 62 ตารางวา 

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา มีพื้นที่ในเขตบริการของตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก  จำนวน 8 หมู่บ้าน ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและท้องถิ่นร่วมกันจัดการศึกษา  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ 
                       เน้นผู้เรียนให้ประหยัดอดออมและรักดนตรี มุ่งสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

พันธกิจ

1. ประสานการศึกษาร่วมกันทั้งภาครัฐและท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพ ให้ความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานของหลักสูตร
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพตามที่ตัวเองถนัด เพื่อการ ดำรงชีวิตที่สมบูรณ์
5. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม