โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055649019

LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2
ผู้อำนวยการ (12)
นายนิรุจน์ อรุณวิง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยานี้เดิมชื่อ “โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง”ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดโพธิ์ทองซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรียนหลังปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ๕๐๐ เมตร  เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึง ประถมศึกษาปีที่ ๔ ในขณะนั้น หลวงพิศาล สุริยศักดิ์ดำรงตำแหน่งปลัดจังหวัดสวรรคโลกนายแย้ม สีตะสุตดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสวรรคโลกเป็นผู้มาทำพิธีเปิดเดิมอาศัยศาลาวัดโพธิ์ทองเป็นสถานที่เรียน ครั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๐กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติเงินสร้างอาคารหลังหนึ่งเป็นจำนวนเงิน ๑,๒๐๐บาท(หนึ่งพันสองร้อยบาทถว้น)สร้างเป็นอาคารแบบ ป.๒ ข พื้นติดดิน ขนาด ๒๒ ห้องเรียน สร้างเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๑แต่ยังก่อสร้างไม่เสร็จเรียบร้อย มีเพียงฝารอบนอกประตูหน้าต่าง มี ๕ห้องเรียนใช้เป็นสถานที่เรียนจนถึงวันที่๗มิถุนายน ๒๕๑๕ เริ่มเปิดเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ไม่บังคับ)  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ ๑๗ ไร่- งาน๖๒ตารางวา  โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยามีพื้นที่ในเขตบริการของตำบล นาทุ่งอำเภอสวรรคโลกจำนวน๘หมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

วิสัยทัศน์โรงเรียน

ระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและท้องถิ่นร่วมกันจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ  เน้นผู้เรียนให้ประหยัดอดออมและรักดนตรี มุ่งสู่ชีวิตที่มีคุณภาพ ปรัชญาของโรงเรียน การศึกษา คือ การพัฒนาชีวิต และสังคม

พันธกิจ

1. ประสานการศึกษาร่วมกันทั้งภาครัฐและท้องถิ่น
2. จัดการศึกษาทุกกลุ่มสาระที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพให้ความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานของหลักสูตร
3. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสามารถไปศึกษาต่อและประกอบวิชาชีพตามที่ตัวเองถนัดเพื่อการ ดำรงชีวิตที่สมบูรณ์
5. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการประหยัดอดออม เป้าหมาย
1. โรงเรียนได้รับความร่วมมือในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐ และท้องถิ่น
2. เป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม นักเรียนได้รับความรู้คู่คุณธรรมตามหลักสูตร
3. นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์เป็นที่ยอมรับของสังคม
4. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ต้องอ่านออกเขียนได้ทุกคน
5. นักเรียนมีความรู้ความสามารถตามวัย และสามารถดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข