โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา


หมู่ที่  2 
 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055-649019

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 13 11 24 1
อนุบาล 3 10 6 16 1
รวม อนุบาล 23 17 40 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 14 7 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 15 31 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 7 15 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 10 12 22 1
รวมประถม 71 70 141 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 14 1 15 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 15 3 18 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 7 7 14 1
รวมมัธยมต้น 36 11 47 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 130 98 228 11

บทความล่าสุด