โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055649019

ข้อมูลบุคคลากร

 

นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางอุ่นเรือน ขันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายพงษ์ศักดิ์ พรมสอน ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นายวัชระ กรรณิกา ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นายสุรชัย ประยูร ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวกนกวรรณ มาโหมด ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวศลิษา โต๊ะถม ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวธิติมา เต็งอินทร์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางรุจีรัตน์ อินสุนทร ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นายพงษ์เทพ อรรคสูรย์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
นางรัชลิตา อุปถัมภ์ ครู
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางสาวปรียา เขียวสีห์ ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นายสมชาย เจตบุตร ช่างไม้ชั้น 4
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวน้ำฝน หมื่นอินทร์ ครูพี่เลี้ยง
กลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –
นายเสฎฐวุฒิ ใจทำดี ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางกมลพร บัวเพ็ง ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางสาวสุฑามาศ กรรณิกา ครู (อัตราจ้าง)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

บทความล่าสุด