โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา


หมู่ที่  2 
 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง อำเภอสวรรคโลก
จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055-649019

ข้อมูลบุคคลากร

 

  นายนิรุจน์ อรุณวิง ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นางเพลินพิศ ต่ายเพชร์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางอรสา ใจทำดี ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางอุ่นเรือน ขันแก้ว ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
  นางจิณัฐฐ์ตา ไกยสิทธิ์ ครู ชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นายพงษ์ศักดิ์ พรมสอน ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวสุพรรษา ฉิมพาลี ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นายวัชระ กรรณิกา ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางสาวกนกวรรณ มาโหมด ครู ชำนาญการ กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางสาวศลิษา โต๊ะถม ครู กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
  นางสาวธิติมา เต็งอินทร์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นางรุจีรัตน์ อินสุนทร ครู กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
  นายพงษ์เทพ อรรคสูรย์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
  นางรัชลิตา อุปถัมภ์ ครู กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
  นางสาวปรียา เขียวสีห์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  นายสมชาย เจตบุตร ช่างไม้ชั้น 4 กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวน้ำฝน หมื่นอินทร์ ครูพี่เลี้ยง กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวกนกวรรณ คุ้มพาล เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มสาระ ฯ : –
  นางสาวณัฐธิดา บานแย้ม ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  นางกมลพร บัวเพ็ง ครู (อัตราจ้าง) กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

บทความล่าสุด