โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055649019

จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขานาทุ่ง จัดอบรมโครงการให้ความรู้ทางการเงิน และการลงทุนขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา ระดับ ป.๔ -ม.๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนได้นำความรู้ไปต่อยอดในการศึกษา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนกับธนาคาร

บทความล่าสุด