โรงเรียนบ้านดงไทยวิทยา

หมู่ที่ 2 บ้านดงไทย ตำบลนาทุ่ง
อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110
โทร. 055649019

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 9 6 15 1
อนุบาล 3 15 11 26 1
รวม อนุบาล 24 17 41 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 14 6 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 13 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 14 8 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 14 29 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 7 14 21 1
รวมประถม 72 62 134 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 10 7 17 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2 12 1 13 1
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 2 15 1
รวมมัธยมต้น 35 10 45 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 131 89 220 11

บทความล่าสุด